Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

İller Bankası 3.Bölge Müdürlüğü Beçin (Muğla) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi

İller Bankası 3.Bölge Müdürlüğü Beçin (Muğla) İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi İhalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 5393
Tarih  Tarih : 21 Aralık 2010, 16:52

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


 
 
 
 
 
                 Beçin(Muğla)İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/117485
1. İdarenin
 a ) Adresi : Halide Edip Adıvar Cad.No:110 Karabağlar/İzmir
 b ) Telefon ve faks numarası : 232 2554115 - 232 2560268
 c ) Elektronik posta adresi  : ilbank.izmir@ilbank.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
 b ) Yapılacağı Yer : Beçin (Muğla)
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15(ONBEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 360(ÜÇYÜZALTMIŞ) takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : İller Bankası 3.Bölge Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Cad.No:110 Karabağlar/İzmir
 b ) Tarihi ve Saati : 22.09.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
Adet Pozisyonu Mesleki ünvan Mesleki özellikleri
1 Şantiye Şefi İnşaat Müh./Çevre Müh. En az 5 yıl deneyimli
1 Teknik Eleman Harita/İnşaat Teknikeri En az 3 yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Sıra no Cinsi Adedi
1 Ekskavatör 1 Adet
2 Yükleyici 1 Adet
3 Kamyon 2 Adet
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : A/V Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnş.Müh/Çevre Müh
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğü Halide Edip Adıvar Cad. No:110 Karabağlar-İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Ek:
dış Çapı 90mm Nd10 Pe100 Şebeke Hattı Döşenmesi L=13243mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 90mm Nd10 Pe100 Şebeke Hattı Döşenmesi L=3506mt    Hendek Dolgusu Kendi Mlz. İle
dış Çapı 110mm Nd16 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi L=2538mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi L=1306mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 Şebeke Hattı Döşenmesi L=6643mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 160mm Nd10 Pe100 Şebeke Hattı Döşenmesi L=736 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 225mm Nd10 Pe100 Şebeke Hattı Döşenmesi L=1428mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 250mm Nd10 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi L=1205mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 90mm Nd10 Pe100 Şebeke ve Dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=520 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 90mm Nd10 Pe100 Şebeke ve Dış Çapı 250 Mm Nd10 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=236 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 Şebeke ve Dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=1084 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 Şebeke ve Dış Çapı 140mm Nd10 Pe100 şebeke Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=29 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi ve Dış Çapı 225mm Nd10 Pe100 şebekehattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=902 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi ve Dış Çapı 250mm Nd10 Pe100 şebeke Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=420 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd10 Pe100 terfi , Dış Çapı 250mm Nd10 Pe100 terfi ve Dış Çapı 280mm Nd10 Pe100 şebeke Ana Boru Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=245 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
dış Çapı 110mm Nd16 Pe100 terfi , Dış Çapı 250mm Nd10 Pe100 terfi ve Dış Çapı 225mm Nd10 Pe100 şebeke Ana Boru Hattı Döşenmesi (Aynı Hendeğe) L=123 Mt Hendek Dolgusu Kırmataş İle
tahliye Odası Yapılması 5 Adet
yerüstü Yangın Vanaları 15 Adet
serbest Kazı Yapılması 590 M3
temel Kazı Yapılması 1232 M3
sayısal İşletme Planı Yapılması(1408 Adet Nokta)
himaye Mıntıkası Yapılması L=460 Mt
(Mevcut Dsi ve Köy Hizmetleri Derinkuyu) Terfi Merkezi Onarımı 2 Adet
abone Bağlantıları Yapımı 750 Adet,
klor Binası Yapımı 1 Adet,
500 M3 Depo Yapılması(Kazı-Dolgu-Nakliye Hariç) 1 Adet
100 M3 Depo Yapılması(Kazı-Dolgu-Nakliye Hariç) 1 Adet
2 Gruplu Terfi Merkezi (Kazı-Dolgu-Nakliye Hariç) 1 Adet
ilbank Derinkuyu Terfi Merkezi Yapılması(Kazı-Dolgu-Nakliye Hariç) 1 Adet
hidrafor İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu-Nakliye Hariç) 2 Adet
dış Çapı 90mm Nd10 Pe Şebeke Borusunun 4,5 Mm Et Kalınlığında 400 Mm Çelik Boru İçinden Geçirilerek Yatay Delgi Metodu ile Karayolundan Geçirilmesi L=120mt
dış Çapı 110mm Nd10 Pe Şebeke Borusunun 4,5 Mm Et Kalınlığında 400 Mm Çelik Boru İçinden Geçirilerek Yatay Delgi Metodu ile Karayolundan Geçirilmesi L=40 Mt
dış Çapı 160mm Nd10 Pe Şebeke Borusunun 4,5 Mm Et Kalınlığında 400 Mm Çelik Boru İçinden Geçirilerek Yatay Delgi Metodu ile Karayolundan Geçirilmesi L=20 Mt
dış Çapı 225mm Nd10 Pe Şebeke Borusunun 4,5 Mm Et Kalınlığında 400 Mm Çelik Boru İçinden Geçirilerek Yatay Delgi Metodu ile Karayolundan Geçirilmesi L=20 Mt
dalgıç Motopomp Temin ve Montajı(Q=28 L/Sn,hm=134 M,nm=66 Kw) 1 Adet
dalgıç Motopomp Temin ve Montajı(Q=33 L/Sn,hm=132 M,nm=70 Kw) 1 Adet
yatay Milli Motopomp Temin ve Montajı(Q=4 L/Sn,hm=89m,nm=11 Kw) 2 Adet
dengeleme Tankı ile Birlikte Panosu Dahil 2 (1+1) Düşey Milli Tam Otomatik Paket Hidrafor 2 (Q=3,6 L/Sn,hm=90 M,nm=7,7 Kw ) Temin ve Montajı  1 Adet
dengeleme Tankı ile Birlikte Panosu Dahil 2 (1+1) Düşey Milli Tam Otomatik Paket Hidrafor 1 (Q=2,5 L/Sn,hm=48 M,nm=3,0 Kw) Temin ve Montajı 1 Adet
500 M3 Depo-2gruplu Terfi Mrk.Elektrik Tesisi 1 Ünite
100 M3 Depo Elektrik Tesisi  1 Ünite
ilbank Derinkuyu Terfi Mrk.Enerji Temini ve Elektrik Tesisi   1 Ünite
hidrafor İnşaatı (1 ve 2 Olmak Üzere) 2 ünite
mevcut terfi Merkezi Elektrik ve Topraklama Tesisi  1 Ünite
içmesuyu Otomasyonu (Scada)Sistemi Yapımı 1 Ünite 


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi