Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Adana İl Özel İdaresi Adana İl Milli Eğtim Müdürlüğüne Bağlı 15 Adet Lisenin Onarımı Yapım İşi İhalesi

Adana İl Özel İdaresi Adana İl Milli Eğtim Müdürlüğüne Bağlı 15 Adet Lisenin Onarımı Yapım İşi İhalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4388
Tarih  Tarih : 21 Aralık 2010, 09:41

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


           Adana İl Milli Eğtim Müdürlüğüne Bağlı 15 Adet Lisenin Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/48601
1. İdarenin
 a ) Adresi : Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir/Adana
 b ) Telefon ve faks numarası : 322 3460261/62 - 322 3462080
 c ) Elektronik posta adresi  : adana@adanaozelidare.gov.tr.
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  15 Adet Okul Onarımı
 b ) Yapılacağı Yer : Adana-Yüreğir, Çukurova, Pozantı, Kozan, Ceyhan, Seyhan, Sarıçam İlçeleri
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 1.KISIM:Yüreğir Enver Kurttepeli Lisesi Onarımı 60(Altmış), 2.KISIM:Çukurova Kurtepe Endüstir Meslek Lisesi Onarımı 60(Altmış), 3.KISIM: Pozantı İmam Hatip Lisesi Onarımı 45 (kırkbeş),4.KISIM: Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı 45 (kırkbeş), 5.KISIM: Ceyhan Halil Çifçi Anadolu Lisesi 60 (Altmış), 6.KISIM: Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi 45 (kırkbeş), 7.KISIM: Ceyhan Kösreli Lisesi 45 (Kırkbeş), 8.KISIM: Yüreğir Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 45 (Kırkbeş), 9.KISIM: Yüreğir Rotari Lisesi 45 (Kırkbeş), 10.KISIM:Seyhan Yeşilevler Teknik ve Endüstir Meslek Lisesi 60 (Altmış), 11.KISIM: Seyhan SağlIk Meslek Lisesi 45 (kırkbeş), 12.KISIM: Seyhan Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi 45(Kırkbeş), 13.KISIM: Seyhan Büyük Selçuklu Lisesi 60 (Altmış), 14.KISIM:Çukurova Mesleki Eğtim Merkezi 45 (Kırkbeş), 15.KISIM: Sarıçam İncirlik Lisesi 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir/Adana
 b ) Tarihi ve Saati : 26.05.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
1.kısım yüreğir enver kuerttepeli lisesi onarımı:%50,
2.kısım çukurova kurttepe endüstri meslek lisesi onarımı:%50,
3.kısım pozantı imam hatip lisesi onarımı:%50,
4.kısım kozan anadolu imam hatip lisesi onarımı:%50,
5.kısım ceyhan halil çiftçi anadolu lisesi onarımı:%50,
6.kısım ceyhan anadolu imam hatip lisesi onarımı:%50,
7.kısım ceyhan kösreli lisesi onarımı:%50,
8.kısım yüreğir karşıyaka endüstri meslek lisesi:%50,
9.kısım yüreğir rotari lisesi onarımı:%50,
10.kısım seyhan yeşilevler teknik ve endüstri meslek lisesi onarımı:%50,
11.kısım seyhan sağlık meslek lisesi onarımı:%50,
12.kısım seyhan çobanoğlu ticaret meslek lisesi onarımı:%50,
13.kısım seyhan büyük selçuklu lisesi onarımı:%50,
14.kısım çukurova mesleki eğtim merkezi onarımı:%50,
15.kısım sarıçam incirlik lisesi onarımı:%50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
1 Adet İnşaat Teknikeri (En az 3 yıl deneyimli)
1 Adet Makine Teknikeri (En az 3 yıl deneyimli)
1 Adet Elektirik Teknikeri (En az 3 yıl deneyimli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete tebliğinde yer alan B/V grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği Veya Mimarlık Fakültesi Bölümleri İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere Denk Sayılacak Dır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mah. Yaşar Doğu Cad. Yüreğir/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. Kısmi teklif 1.KISIM: Yüreğir Enver Kurttepeli Lisesi Onarımı, 2.KISIM: Çukurova Kurttepe Endüstri Meslek Lisesi Onarımı, 3.KISIM: Pozantı İmam Hatip Lisesi Onarımı, 4.KISIM: Kozan Anadolu İmam Hatip Lİsesi Onarımı, 5.KISIM: Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi Onarımı, 6.KISIM: Ceyhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Onarımı, 7.KISIM: Ceyhan Kösreli Lisesi Onarımı, 8.KISIM: Yüreğir Karşıyaka Endüstri Meslek Lİsesi, 9.KISIM: Yüreğir Rotari Lisesi Onarımı, 10.KISIM: Seyhan Yeşilevler Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Onarımı, 11.KISIM: Seyhan Sağlık Meslek Lisesi Onarımı, 12.KISIM: Seyhan Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi Onarımı, 13.KISIM: Seyhan Büyük Selçuklu Lisesi Onarımı, 14.KISIM: Çukurova Mesleki Eğtim Merkezi Onarımı, 15.KISIM: Sarıçam İncirlik Lisesi Onarımı dır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
1-İstekliler işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapacaktır. Pursantaj tablosu ise sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şeklidir. Pursantaj tablosunda olsun yada olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. Pursantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkarak ek ödeme talep edilmesi mümkün değildir.
2- Yüklenici, imalatların bitiminde elektirik ve su borcu yoktur yazısını kesin hesap öncesi idareye intikal rttirecektir.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi