Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Kırıkkale İli Merkez İlçesi 24 Derslikli Lise ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesi

Kırıkkale İli Merkez İlçesi 24 Derslikli Lise ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 3173
Tarih  Tarih : 09 Aralık 2010, 09:56

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


 

               Kırıkkale İli Merkez İlçesi 4665 Ada 1 No´lu Parselde 24 Derslikli Lise ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
  İhale Kayıt No :2010 /124455 
  1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  BİLKENT PLAZA B1 BLOK 06530 BİLKENT-ÇANKAYA/ANKARA
   b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 2667680 - 312 2660134 
   c)Elektronik Posta Adresi  : etiras@toki.gov.tr 
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
 konvansiyonel Kalıp Sistemi ile Yapılacak 24 Derslikli Lise ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi
 
   b ) Yapılacağı Yer  : Kırıkkale 
   c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 450 (Dörtyüzelli) takvim günüdür. 
3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer  :
 T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent Çankaya/Ankara
 b ) Tarihi ve Saati  : 01.11.2010 - 15:00 
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

   4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
   4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel.


İsteklilerden, aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalışmakta olan Anahtar Teknik Personel İstenilmektedir. Anahtar Teknik Personelin deneyim süresinin en az 5 yıl olma şartı aranmaktadır.


ADET MESLEKİ ÜNVAN
1 İNŞAAT MÜH./MİM.
Anahtar Teknik Personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar Teknik Personelin özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenli kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından,anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, muhassar müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklarında ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklara ait Anahtar Teknik Personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.

   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.


ADET POZİSYONU MESLEKİ ÜNVAN
1 ŞANTİYE ŞEFİ İNŞ. MÜH./MİMAR
1 ŞANTİYE MÜH. (HAKEDİŞ) İNŞ.MÜH./MİMAR
1 ŞANTİYE MÜH. (SAHA) İNŞ.MÜH./MİMAR
1 ŞANTİYE MÜH. (MEKANİK) MAKİNA MÜH.
1 ŞANTİYE MÜH. (ELEKTRİK) ELEKTRİK MÜH.
1 ŞANTİYE MÜH. (HARİTA) HARİTA MÜH.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
SIRA NO MAKİNA, EKİPMAN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ GEREKLİ ASGARİ MİKTAR
1 EKSKAVATÖR 1 ADET
2 TRAKTÖR KEPÇE 1 ADET
3 DOZER 1 ADET
4 İNŞAAT ASANSÖRÜ 4 ADET
5 KAMYON 4 ADET
6 VİBRATÖR 4 ADET
7 KIRICI 2 ADET

 
Tesis, makine teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanları işin yapımı esnasında inşaat sahasında bulundurmakla yükümlüdür. 
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan B / III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık dir 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
           
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


 Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi