Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Ödemiş Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Çürütme ve Biogaz Tesisi İnşaatı Yaptırılacaktır

Ödemiş Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Çürütme ve Biogaz Tesisi İnşaatı Yaptırılacaktır

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4573
Tarih  Tarih : 19 Ekim 2010, 22:39

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Ödemiş Belediyesi: Ödemiş Atıksu Arıtma Tesisi Çamur Çürütme ve Biogaz Tesisi İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (e) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
  İhale Kayıt No :2010 /129472 
  1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  Akıncılar Mah.Bayram sokak No:1 Ödemiş/İZMİR
   b ) Telefon ve Faks Numarası : 232 5454951 - 232 5452990 
   c)Elektronik Posta Adresi  : bilgi@odemis.bel.tr 
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
 290m3/Gün %1,5 Katı Madde İçeriğindeki Ön Çökeltim Çamuru ile 40m3/Gün %5,67 Katı Madde İçerikli Peynir Altı Suyu ve 20m3/Gün %20 Katı Madde İçeriğindeki Büyükbaş Hayvan Gübresinin Karıştırılarak Çürütülmesi,biyogaz Elde Edilmesi ve Elde Edilen Bu Gazın Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi Tesisinin Projelendirilmesi ve Yapımıdır.                       
   b ) Yapılacağı Yer  : Ödemiş Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Sahası 
   c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 365 takvim günüdür
3. Yeterlik değerlendirmesinin 
  a ) Yapılacağı Yer  :
 Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
 b ) Tarihi ve Saati  : 13.10.2010 - 14:00 
 4. Yeterlilik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
  4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu.
4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
 
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

   4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
575.000,00 TL (Beşyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.   
 
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a) ) İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu iki belgeden, son üç yıla kadar ki yıllara ait birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarlarının toplamının 1/3’ünün;
   a) ciro için en az 775.000,00 TL (Yediyüzyetmişbeşbin Türk Lirası) .
   b) taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise en az 665.000,00 TL (Altıyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) olması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan yeterli kabul edilir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
 
 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
   4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 3.500.000,00 TL (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

   b) Teknik Personel
Yapım Döneminde çalıştırılacak teknik personel:
1 Adet İnş.Müh. ( en az 10 yıl deneyimli) proje müdürü
1 Adet Çevre Müh. ( en az 5 yıl deneyimli) saha mühendisi
1 Adet Makine Müh. ( en az 5 yıl deneyimli ) saha mühendisi
1 Adet Elektrik Müh. ( en az 5 yıl deneyimli) saha mühendisi
istekliler, yukarıda belirtilen teknik personelleri işin yürütülmesi sırasında çalıştıracaklardır.
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan; a) A-IV grubundaki işler, b) C-VII grubundaki işler, ve idarece belirlenmiş olan: c) Çamur çürütme veya biogaz tesisi yapmış olmak, benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnş.Müh.veya Mak.Müh. dir 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
           
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz Yirmi) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamazlar. Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi