Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Diyarbakır 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı yapım işi ihalesi

Diyarbakır 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı yapım işi ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 5486
Tarih  Tarih : 19 Ekim 2010, 22:37

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: Diyarbakır 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
  İhale Kayıt No :2010 /115362 
  1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  ÇETİN EMEÇ BULVARI NO:5 DİKMEN/ANKARA
   b ) Telefon ve Faks Numarası : 312 4800810 - 312 4800945 
   c)Elektronik Posta Adresi  : ahmet.ismen@yigm.gov.tr 
   ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
 toplam İnşaat Alanı: 28.783 M2 Dir.(4 Adet Yurt Bloğu=5804x4=23.216 M2 Sosyal Tesis = 5322 M2 Danışma = 80 M2, Büfe = 40 M2 , Su Deposu = 25 M2, Trafo/Jeneratör = 100 M2)
 
   b ) Yapılacağı Yer  : Diyarbakır İl´i 
   c ) İşe Başlama Tarihi  : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
    ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 500 takvim günüdür
3. İhalenin 
  a ) Yapılacağı Yer  :
 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/Ankara
 b ) Tarihi ve Saati  : 01.11.2010 - 10:00 
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

   4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.


4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Son üç yıla ilişkin bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
   4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Anahtar Teknik Personel :

 

Aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda anahtar teknik personelin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda düzenlenmiş belgeleri.

Anahtar teknik personelin en az beş yıl deneyimli İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi olması, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması, özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle kamuda geçen mdeneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veye ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından Limited Şirketlerde Müdürlük görevini yürüten ortaklarından, Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Müdür ve Genel Müdür ortaklarından, olrtak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.


   b) Teknik Personel
 

4.3.3. Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri,

Bu ihaleye başvuran isteklilerin güncel ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur. Kalite Yönetim Sertifikasının aslı veya noter tasdikli sureti ile bu belgenin Türk Akreditasyon kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) başvuru dosyası ile birlikte ihale komisyonuna sunulacaktır.


Bu belgenin/Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
4.3.4. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıdaki adet ve kapasiteleri belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanı iş yerinde bulundurmak zorundadır.
 
 
  4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 
 4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ´de yer alan (B) üst yapı (Bina Grubu) işlerden III. gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Bu işte iş deneyim belgesi olarak diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye katılacak olan isteklilerden yalnızca İnşaat Mühendisi ve Mimar´dır. dir 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine %3 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır % 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 Türk Lirası karşılığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No:5 Kat:5 502 No´lu Oda Dikmen/Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Çetin Emeç Bulvarı No: 5 Dikmen/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
           
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Diğer Hususlar:

Şartname bedeli olan 500,00 TL Tunus Caddesi No:33 K.Dere/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılacaktır. İhale şartnamesi Genel Müdürlüğümüzün bulunduğu Çetin Emeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA adresinden temin edilecektir.Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi