Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dsi 20.Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Merkezi Şehiriçi Yandereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolu İnşaatı ihalesi

Dsi 20.Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Merkezi Şehiriçi Yandereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolu İnşaatı ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4737
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:27

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Kahramanmaraş Merkezi Şehiriçi Yandereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/130764
1. İdarenin
 a ) Adresi : Dsi 201.Şube Müdürlüğü Şeyhadil Mah.Girne Cad. No:7 P.K: 46100 Kahramanmaraş
 b ) Telefon ve faks numarası : 344 2312367-68-69 - 344 2312370
 c ) Elektronik posta adresi  : dsi20@dsi.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  1-Kandil Dersi: 11 Adet Islah Sekisi
2-Domuz Dersi: 15 Adet Islah Sekisi
3-Kazma Musluğu Deresi: 6 Adet Islah Sekisi ve
4- Keklik Deresi: 1 Adet Tersib Bendi Yaptırılacaktır.
 b ) Yapılacağı Yer : Kahramanmaraş-Merkezi Şehiriçi Yandereleri (Kandil,domuz,kazma Musluğu ve Keklik Dereleri)
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 800 takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Dsi 201.Şube Müdürlüğü ( İhale Salonu) Şeyhadil Mah.Girne Cad. No:7 P.K: 46100 Kahramanmaraş
 b ) Tarihi ve Saati : 20.10.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:
a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
İsteklinin;
    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
    c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75´ den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler
a)İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıllık dönemdeki her yıla ait toplam ciroları gösteren gelir tabloları,
b)Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren son üç yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu iki belgeden, son üç yıla kadar ki yıllara ait birinin sunulması yeterlidir. Bu belgelerin sunulan yıllara ait tutarların toplamının 1/3’ünün; ciro için teklif edilen bedelin % 15 inden , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri son üç yılda sağlayamayanlar, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel.
İstenilen anahtar teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiştir.
Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Deneyimi Adet
Anahtar Teknik Personel İnşaat Mühendisi En az 5 Yıl Deneyimli 1
      Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl olması yeterlidir.Ancak,bu kişilerin mimar veya mühendis olması ,ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur.Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kanunda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve / veya meslek odası kayıt belgesi ile ; isteklinin bünyesinde bulunuyor hususu ise , ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı  belgeler ile tevsik edilir.Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliden, şahıs şirketi ortaklarından ,limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklardan, anonim şirketlerin  yönetim kurulu başkanı , yönetim kurulu üyeleri , murahhas müdür ve genel müdür ortaklardan, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından  ve tüzel kişi ortakların yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından  isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. İş ortaklığında , ortaklık oranına bakılmaksızın , pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
       Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri  Adet
Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi En az 5 Yıl deneyimli 1
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Makine ve Techizatın Cinsi Kapasitesi Adedi
Ekskavatör (Kırıcı Aparatlı) 1,5 yd3 2
Damperli Kamyon En az 10 Ton Kapasiteli 4
Traktör (Römorklu)   2
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan A/II Grubu işler.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği Dir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dsi 201.Şube Müdürlüğü (İhale Salonu) Şeyhadil Mah.Girne Cad. No:7 46100 Kahramanmaraş adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 ( Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi