Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

24-09-2010 Dsi 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Ödemiş Birgi Kasabası ve Civarı Köyü Birgi Çayı Taşkın ve Rusubat Kontrolu yapım işi ihalesi

24-09-2010 Dsi 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Ödemiş Birgi Kasabası ve Civarı Köyü Birgi Çayı Taşkın ve Rusubat Kontrolu yapım işi ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4277
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:25

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


İzmir Ödemiş Birgi Kasabası ve Civarı Köyü Birgi Çayı Taşkın ve Rusubat Kontrolu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/130079
1. İdarenin
 a ) Adresi : Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No: 39 35100 Bornova-İzmir
 b ) Telefon ve faks numarası : 232 4355100 - 232 4623319
 c ) Elektronik posta adresi  : dsi21sb@dsi.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  Taşkın ve Rusubat Kontrolü; 5 Adet Harçlı Kargir Islah Sekisi, 2x1000 Metre Harçlı Kargir Kıyı Koruma Duvarı, 3 Adet Betonarme Köprü, 4000 Metre Yatak Açılması
 b ) Yapılacağı Yer : İzmir İli, Ödemiş İlçesi Birgi Kasabası ve Civarı Köyleri
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 300 takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Dsi 2.Bölge 21.Şube Müdürlüğü – Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 Bornova/İzmir
 b ) Tarihi ve Saati : 15.10.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda verilmiştir.
1- En az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi
2- En az 5 yıl deneyimli 1 adet harita mühendisi
3- En az 2 yıl deneyimli 1 adet harita teknikeri
4- En az 2 yıl deneyimli 1 adet harita teknikeri veya topoğraf
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiştir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır.
1) 2 adet ekskavatör (1,5 yd3)
2) 2 adet kompresör (210 cfm)
3) Yeterli sayıda ve yeterli kapasitede damperli kamyon, betoniyer, sun tankı, motopomp, vibratör
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin eki olan benzer iş gurupları listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri başlıklı II.Gurup işler “ benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dsi 2.Bölge 21.Şube Müdürlüğü – Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi