Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Dsi 2.Bölge Müdürlüğü İzmir Ödemiş İlçesi Yandereleri Taşkın Kontrol Tesisleri 1.Kısım yapım işi ihalesi

Dsi 2.Bölge Müdürlüğü İzmir Ödemiş İlçesi Yandereleri Taşkın Kontrol Tesisleri 1.Kısım yapım işi ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 5017
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:24

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Küçükmenderes Projesi İzmir Ödemiş İlçesi Yandereleri Taşkın Kontrol Tesisleri 1.Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/130012
1. İdarenin
 a ) Adresi : Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova-İzmir
 b ) Telefon ve faks numarası : 232 4355100 - 232 4623319
 c ) Elektronik posta adresi  : dsi21sb@dsi.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  Taşkın Kontrol Tesisleri; 2x2945 ve 1x100 Metre Kıyı Koruma Duvarı, 20550 Metre Yatak Açılması, 1 Adet Tersip Bendi, 3 Adet Islah Sekisi, 20 Adet Taban Kuşağı, 9 Adet Şüt, 500 Metre Betonarme Izgaralı Kanal, 2400 Metre Gabyon Sepet Şev Kaplaması, 280 Metre Pere Kaplamalı Trapez Kanal, 12 Adet kutu Menfez, 2 Adet Plak Tabliyeli Köprü Yapılacaktır.
 b ) Yapılacağı Yer : İzmir İli, Ödemiş İlçesi
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 700 takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Dsi 2.Bölge 21.Şube Müdürlüğü – Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 Bornova/İzmir
 b ) Tarihi ve Saati : 15.10.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel.
İstekliler ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda öngörülen sayıda ve nitelikte anahtar teknik personeli bünyesinde çalıştırdığını belgelemek zorundadır.
Sayısı                           Ünvanı                            Mesleki Deneyimi
  1                            İnşaat Mühendisi               En az 5 yıl deneyimli
Anahtar teknik personelin an az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.
Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir. Anaktar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı aşağıda verilmiştir.
1- En az 5 yıl deneyimli 1 adet inşaat mühendisi
2- En az 5 yıl deneyimli 1 adet harita mühendisi
3- En az 2 yıl deneyimli 1 adet inşaat teknikeri
4- En az 2 yıl deneyimli 1 adet harita teknikeri veya topoğraf
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve niteliği aşağıda belirtilmiştir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartı aranmamaktadır.
1)  2 adet ekskavatör (1,5 yd3)
2)  2 adet kompresör (210 cfm)
3)  Yeterli sayıda ve yeterli kapasitede damperli kamyon, betoniyer, su tankı, motopomp, vibratör.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin eki olan benzer iş gurupları listesinde yer alan (A) Alt Yapı İşleri başlıklı II.Gurup işler “ benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliğidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dsi 2.Bölge 21.Şube Müdürlüğü – Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:39 35100 Bornova/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi