Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Adana İl Özel İdaresi Adana Seyhan Gölbaşı Köyü 12 Derslikli İlköğretim Okulu inşaatı ihalesi

27-09-2010 Adana İl Özel İdaresi Adana Seyhan Gölbaşı Köyü 12 Derslikli İlköğretim Okulu inşaatı ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4588
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:23

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Adana Seyhan Gölbaşı Köyü 12 Derslikli İlköğretim Okulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/130702
1. İdarenin
 a ) Adresi : Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Yüreğir/Adana
 b ) Telefon ve faks numarası : 322 3460261-62 - 322 3468020
 c ) Elektronik posta adresi  : adana@adanaozelidare.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  1720 M² Bina Yapım İşi
 b ) Yapılacağı Yer : Adana-Seyhan
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Yüreğir/Adana
 b ) Tarihi ve Saati : 18.10.2010 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda, adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortak tarafından karşılanabilir.
Sıra No Adet Mesleki Unvan Deneyim
1 1 adet İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. En az 5 yıl deneyimli
2 1 adet Mak. Yük. Müh. veya Mak. Müh. En az 5 yıl deneyimli
3 1 adet Elekt. Yük. Müh. veya Elek. Müh. En az 5 yıl deneyimli
4 1 adet İnş. Tek. veya İnş. Kalfası En az 3 yıl deneyimli
5 1 adet Mak. Tek. veya Tesisat Kalfası En az 3 yıl deneyimli
6 1 adet Elekt. Tek. veya Elekt. Kalfası En az 3 yıl deneyimli
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve kapasiteleri belirtilen makine, teçhizat ve diğer ekipmanı iş yerinde bulundurmak zorundadır.
İş ortaklığında tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
Sıra No Adedi Cinsi Asgari Kapasite
1 2 adet Kamyon 10 Ton
2 1 adet Betonyer 250 Lt.
3 2 adet Vibratör 2,5 HP
4 1 adet Motopomp 20 Ps
5 1 adet Yükleyici 5500 Lb
6 1 adet Boru iskele Tk. 1000 M²
7 1 adet Yük Asansörü 500 Kg
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren " Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ"de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu) İşlerden B/IV Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı Atakent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi Yüreğir/Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer Hususlar:
Geçici Teminatın nakit yatırılması durumunda Muhasebe Müdürlüğünden makbuz alınmasına gerek kalmaksızın T.Halk Bankası Gazipaşa Bulvarı Şubesi´ndeki IBAN TR050001 2009 1650 00061000 07 (Hesap No: 016506100007) nolu hesaba ilgili ihale isminin belirtilmesi suretiyle yatırılabilir.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi