Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

27-09-2010 Buski Gemlik Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı ihalesi

27-09-2010 Buski Gemlik Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 4551
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:22

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Gemlik Muhtelif Köylerde İçmesuyu İsale Hattı ve Şebeke İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/127586
1. İdarenin
 a ) Adresi : Sırameşeler Mah.Avrupa Konseyi Bulvarı No:4/10 16190 Acemler Osmangazi/Bursa
 b ) Telefon ve faks numarası : 224 2702400-2702812-2702830-2702833-2702834-2702838 - 224 2702837/2339586
 c ) Elektronik posta adresi  : ihale@buski.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  Gemlik İlçesi Muhtelif Köylerde Yaklaşık 110 Km.Muhtelif Çaplarda İçmesuyu Borusu Döşenmesi.
 b ) Yapılacağı Yer : Bursa İli Gemlik İlçesi Muhtelif Köyler
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üçyüzaltmış) takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa´daki Buski Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu.
 b ) Tarihi ve Saati : 20.10.2010 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel
Aşağıda sayı,nitelik,özellikleri belirtilen teknik personel taahhüt konusu işte kesintisiz olarak çalıştırılacaktır.
Yüklenici işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde idareye sunacaktır.
Teknik elemanın ünvanı Niteliği Bulundurulacak personel adeti
İnş.Yük.Müh.veya İnş.Müh.,Y.Mim.,Mim. En az 5 yıl deneyimli 1
Harita Yük.Müh.veya Harita Müh. En az 2 yıl deneyimli 1
İnş.Fen Memuru veya İnş.Teknikeri En az 3 yıl deneyimli 1
Topograf (Harita Teknikeri) En az 3 yıl deneyimli 1
Boru Döş.Ustası-İnş.Kalfası En az 5 yıl deneyimli 1
İnşaat Teknisyeni En az 3 yıl deneyimli 1
Ehliyetli Kaynak Ustası En az 5 yıl deneyimli 1
İş ortaklığında teknik personel ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Aşağıda teknik özellikleri ve adetleri belirtilen iş makinesi ve ekipmanları işin süresince kesintisiz olarak iş başında  bulundurulacaktır.
Cinsi Adet Asgari kapasite
Ekskavatör 1 125 HP
Yükleyici 1 11/2 Yd3
Vinç 1 5+36 Hp
Kamyon 1 7 m3
Kaynak Mak. 1 25-30 Hp
Kompresör 1 210 cfm
Kompaktör 1 9 Hp
Asfalt Kesme Makinesi 1 Takdir
Vibratör 1 21/2 Hp
Totalstation Ölçme Cihazı 1 Takdir
Jeneratör 1 5 Kw
İş ortaklığında tesis,makine,teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yer Alan A/II ve A/V Grubundaki İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 220 Türk Lirası doküman bedelini BUSKİ Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Heykel Şubesindeki Tr170001200929900045000001 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 4/10 16190 Acemler-Osmangazi/Bursa´daki Buski Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
           Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.         
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi