Son dakika haberi bulunmamaktadır.   Enerji Kimlik Belgesi Çizdirmek İstiyorum  
Insaat Haberleri
Anasayfa | Haber Ara | Foto Galeri | Videolar | Anketler | Sitene Ekle | RSS Kaynagi| Reklam & Iletisim| Künye

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin Atıksu Hatlarının Pompa istasyonu inşaatı ihalesi

27-09-2010 İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin Atıksu Hatlarının Pompa istasyonu inşaatı ihalesi

Kategori  Kategori : İhale
Yorumlar  Yorum Sayysy : 0
Okunma  Okunma : 3923
Tarih  Tarih : 09 Ekim 2010, 18:21

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sütçüler ve Yenmiş Köylerinin Atıksu Hatlarının Kemalpaşa Kolektörüne Aktarılması ve Pompa İstasyonu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt No:2010/116035
1. İdarenin
 a ) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir
 b ) Telefon ve faks numarası : 232 4552200 - 232 4552698
 c ) Elektronik posta adresi  : ihlale-gulayay@izsu.gov.tr
 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : xxxx
2. İhale konusu yapım işinin
  a ) Niteliği, türü ve miktarı  :  l=5790 Mt. Ø 300 Mm. Entegre Contalı Beton Boru,
l=802 Mt.Ø 400 Mm. Entegre Contalı Beton Boru,
l=410 Mm. Ø 300 Mm.Polietilen Boru,
l=140 Mt. Ø 300 Mm.Hdpe Boru,
l=140 Mt. Ø500 mm. çelik Boru Temini ve Yatay Delgi Metodu ile Geçiş Yapılması, 2 Adet İtme Yapısı Yapılması ve 1 Adet Pompa İstasyonu Yapılması.
 b ) Yapılacağı Yer : İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Sütçüler ve Yenmiş Köyleri.
 c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
 ç ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 120(yüzyirmi) takvim günüdür.
3. İhalenin
 a ) Yapılacağı Yer : İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir
 b ) Tarihi ve Saati : 25.10.2010 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
   a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
   b) Teknik Personel İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.
• 1 Adet İnşaat Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli),
• 1 Adet Harita Mühendisi (en az 5 yıl deneyimli),
• 1 Adet İnşaat Teknisyeni/Teknikeri (en az 5 yıl deneyimli)
İstekliler, yukarıda belirtilen teknik personelleri yapımı sırasında çalıştıracaklardır.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
• 2 Adet Kamyon,
• 1 Adet Motopomp,
• 1 Adet Ekskavatör,
• 1 Adet Kompaktör
İstekliler, işin yapımı sırasında yukarıda belirtilen araçları bulunduracaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler : Yapım işlerinde değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğde yer alan AII ve AV işleri kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri : İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı İzsu Genel Müdürlüğü 2.Kat Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzsu Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:16 Konak/İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,2 adet itme yapısı yapılması ve 1 adet pompa istasyonu yapılması. kısım işleri için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.L=5790 mt. Ø300 mm. Entegre contalı beton boru, L=802 mt. Ø400 mm. Entegre contalı beton boru, L=410 mm. Ø300 mm. Polietilen boru, L=140 mt. Ø300 mm. HDPE boru temini ve döşenmesi, L=140 mt. Ø 500mm. çelik boru temini ve yatay delgi metodu ile geçiş yapılması İş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Benzer Haberler


Soyal Medya


| Yorum Yaz Yorum Yaz |


İhale

En Çok Okunan Haberler

Remax Korkut Azeri12 Ekim 2018

İnşaat ve Yapı Haberleri
RSS Kaynagi | Yazar Girisi

| Birim Fiyat | Köylerimiz | Çakraz | Granit Fiyatlari

Altyapy: MyDesign Haber Sistemi